مطالب مرتبط با : دوره توحید در مراتب رشد

۱۴۰۱-۰۶-۱۲ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖

۱۴۰۱-۰۶-۰۵ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۵ شهریورماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖

۱۴۰۱-۰۵-۲۹ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖

۱۴۰۱-۰۵-۲۲ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖

۱۴۰۱-۰۵-۰۱ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱ مردادماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖

1 2