مطالب مرتبط با : سوره مبارکه ذاریات

۱۴۰۱-۰۲-۰۲ جلسات سیر تدبر در سوره ها – شب قدر

✅ جلسات سیر تدبر در سوره هاجلسه ۳۷ – شب دوم قدر

▫️ ارائه سوره مبارک

1 2