مطالب مرتبط با : دوره آموزشی درمانگری افسردگی

۱۴۰۲-۰۶-۰۱ دوره آموزشی درمانگری افسردگی مبتنی بر قرآن کریم

دوره آموزشی درمانگری افسردگی مبتنی بر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱ شهریورماه تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲

🎙 …