شما اینجا هستید : خانه  »  ۱۴۰۲استاد احمدرضا اخوتجلسات مناسبتیروش های تدبر در قرآنماه ذی الحجهمرور سوره های قرآن کریم   »   ۱۴۰۲-۰۳-۲۳ جلسات مرور سوره های قرآن کریم

۱۴۰۲-۰۳-۲۳ جلسات مرور سوره های قرآن کریم

✅ جلسات مرور سوره های قرآن کریم – ۲۹ جلسه

⏰ تاریخ ارائه: ۲۳ خردادماه تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

🎙️ سخنران: استاد احمدرضا اخوت

▪️ جلسات ارائه شده در مراسم حج تمتع سال ۱۴۰۲

🔻 موضوعات مطرح شده در این جلسات:

دریافت صوت جلسه اول - سوره مبارکه بقره ۱۰ MB دریافت صوت جلسه دوم - سوره مبارکه بقره ۸ MB دریافت صوت جلسه سوم - سوره مبارکه آل عمران ۴ MB دریافت صوت جلسه چهارم - سوره مبارکه آل عمران ۸ MB دریافت صوت جلسه پنجم - سوره مبارکه نساء - بخش اول ۴ MB دریافت صوت جلسه پنجم - سوره مبارکه نساء - بخش دوم ۸ MB دریافت صوت جلسه ششم - سوره مبارکه مائده ۱۵ MB دریافت صوت جلسه هفتم - سوره مبارکه انعام ۱۱ MB دریافت صوت جلسه هشتم - سوره مبارکه اعراف ۱۲ MB دریافت صوت جلسه نهم - سوره های مبارکه انفال و برائت ۱۲ MB دریافت صوت جلسه ۱۰ - سوره مبارکه یونس ۱۰ MB دریافت صوت جلسه ۱۱ - سوره مبارکه هود ۱۸ MB دریافت صوت جلسه ۱۲ - سوره های مبارکه یوسف و حج ۱۸ MB دریافت صوت جلسه ۱۳ - سوره های الرا ۱۱ MB دریافت صوت جلسه ۱۴ - سوره های مبارکه نحل و اسراء ۱۲ MB دریافت صوت جلسه ۱۵ - سوره های مبارکه اسراء و کهف ۱۳ MB دریافت صوت جلسه ۱۶ - سوره های مبارکه مریم و طه ۱۷ MB دریافت صوت جلسه ۱۷ - سوره های مبارکه انبیاء، حج و مؤمنون ۱۲ MB دریافت صوت جلسه ۱۸ - سوره های مبارکه نور و فرقان ۷ MB دریافت صوت جلسه ۱۹ - سوره های طواسین و نکاتی در مورد عید غدیر ۱۶ MB دریافت صوت جلسه ۲۰ - سوره های مبارکه عنکبوت، روم، لقمان و سجده ۱۱ MB دریافت صوت جلسه ۲۱ - سوره مبارکه احزاب ۱۳ MB دریافت صوت جلسه ۲۲ - سوره های مبارکه سباء و فاطر + قول سدید ۱۵ MB دریافت صوت جلسه ۲۳ - سوره های مبارکه یس، صافات و ص ۱۲ MB دریافت صوت جلسه ۲۴ - سوره های مبارکه حوامیم ۱۷ MB دریافت صوت جلسه ۲۵ - سوره های مبارکه محمد(ص)، فتح و حجرات ۱۱ MB دریافت صوت جلسه ۲۶ - سوره های مبارکه ق تا حدید ۱۵ MB دریافت صوت جلسه ۲۷ - سوره های مبارکه حدید تا ملک ۱۵ MB دریافت صوت جلسه ۲۸ - سوره های مبارکه ملک تا نباء ۲۰ MB دریافت صوت جلسه ۲۹ - سوره های مبارکه جزء سی ام قرآن کریم ۱۸ MB